Bij het maken en nakomen van een afspraak ga je automatisch akkoord met onderstaande voorwaarden en met de privacyverklaring.

Artikel 1 Betalingsvoorwaarden

 1. Deze betalingsvoorwaarden zijn van toepassing op alle behandelovereenkomsten tussen therapeut en cliënt.
 2. Kun je een afspraak niet nakomen? Zeg deze dan uiterlijk 24 uur voor het tijdstip van de behandeling af. Dit kan telefonisch of per e-mail. Zeg je niet op tijd af, dan moet ik 75% van de kosten van de behandeling in rekening brengen omdat ik de tijd voor de behandeling nog gereserveerd houd.
 3. Je betaalt na elke behandeling via pin of contant of via een betaalverzoek (in overleg).
 4. Lukt het niet om te betalen, dan kun je dit tot 14 dagen na de behandeldatum nog doen. Daarna breng ik 15 euro administratie- en portokosten in rekening bij de eerste herinnering. Vanaf de tweede herinnering komt er 1% en 14,50 administratie- en portokosten bij en de eventuele kosten van een aangetekende brief.
 5. Betaal je na de tweede betalingsherinnering niet binnen 7 dagen, dan wordt een incassoprocedure gestart. Deze kosten komen bij het openstaande bedrag. De buitengerechtelijke incassokosten zijn vastgesteld op tenminste 15 % van de hoofdsom met een minimum van € 35,-.
 6. Bij betalingsachterstand is het helaas tijdelijk niet mogelijk om onze behandeling voort te zetten tot je de betaling hebt voldaan of we in overleg een betalingsregeling hebben getroffen.

Artikel 2 Aansprakelijkheid

 1. Bij eventuele aansprakelijk van de therapeut is deze beperkt tot deze bepaling en uitsluitend voor directe schade (de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden, de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van mij aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan mij toegerekend kunnen worden, en redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover je aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden).
 2. Ik ben als therapeut nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
 3. Als therapeut ben ik daarnaast niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, die is ontstaan doordat ik ben uitgegaan van door of namens jou verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
 4. Indien ik aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid beperkt tot maximaal tweemaal de factuurwaarde van de order; tot dat gedeelte van de order waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft. Mijn aansprakelijkheid is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag der uitkering van mijn verzekeraar in voorkomend geval.
 5. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van jou als cliënt.

Artikel 3 Toepasselijk recht en geschillen

 1. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij jij als cliënt partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.
 2. De rechter in de je vestigingsplaats is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft. Niettemin heb je het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.
 3. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten. Kortom: we gaan altijd in gesprek om te kijken hoe wij dit met elkaar kunnen oplossen.

Artikel 4 Vindplaats en wijziging voorwaarden

 1. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de rechtsbetrekking met jou als cliënt.
 2. De Nederlandse tekst van de algemene voorwaarden is steeds bepalend voor de uitleg daarvan.

Deze voorwaarden zijn in augustus 2020 voor het laatst bijgewerkt.

Okke Tadema

Foto: Martin Rozema

Neem vrijblijvend contact op:

Tel: 072 5091327 | 06 54270789
E-mail: info@okketadema.nl

Openingstijden: ma t/m do van 10:00 tot 17:00.
Bij uitzondering zijn andere tijden mogelijk.

Adres en route

Oude Bergerweg 48
1862 KM Bergen NH
(Parkeren op eigen terrein)

KVK: 37153782

BIG registratie: 99035155004

Scroll to Top